پخش زنده

پطرس رسول می‌فرماید: "خویشتن را زیرِ دستِ نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد." (رسالۀ اول پطرس ۵: ۶). در مشقات، رنجها، آزارها به‌خاطر ایمان، نیازهای مالی و چالش‌های دیگر زندگی، رفتار و واکنش ما چگونه است؟

به عنوان ايماندارانِ به مسيح و فرزندان خدا، خوب است به‌جای شکوه و شکایت کردن، "زیرِ دستِ نیرومندِ خدا"، پدر ‌آسمانی‌مان، فروتن شویم، زیرا او در وقت مناسب، ما را سرافراز خواهد کرد.

بالای صفحه