رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

فرارسيدن بهار و سال نو ايرانی به ما خاطرنشان می‌کند که زمستان خاتمه يافته است. شريعت در عهد عتيق،

چون از طريق ايمان به مسيح که از مردگان قيام نمود و زنده است، با خدای مقدس صلح نموده‌ايم، در اين سال نو، بگذاريم که آرامش الهیِ مسيح بر وجود ما مسلط باشد.

عيد باستانی نوروز که در فرهنگ ما ايرانيان اهميت خاصی دارد، می‌تواند فرصت خوبی برای ما مسيحيان ايرانی ايجاد کند که

در اين سال نو، بگذاريم کلام مسيح به دولتمندی سرتاسر وجودمان را فراگيرد و زندگی ‌ما را بارور سازد. هرآنچه می‌کنيم، در نام مسيح و برای جلال او باشد و دائماً روحيۀ شکرگزار داشته باشيم.

در يوحنا فصل ۳، آيۀ ۳ عيسی فرمود که، تا شخص از نو تولد نيابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببيند. با پايان يافتن زمستان، فصل بهار فرا می‌رسد و طبيعت دگرگون و نو می‌شود. انسان نيز به حيات نو و دگرگونی نياز دارد که در اتحاد با مسيح امکان‌پذير است. برای ديدن پادشاهی خدا، انسان نياز دارد که تولد نو بيابد و بهار روحانی را تجربه کند.

در روميان فصل ۱۲، آيات ۱ و ۲ می‌بينيم که خدا از ايماندارانِ به مسيح می‌خواهد که با توجه به رحمت‌های الهی، همۀ وجود خود را وقف مسيح نمايند تا بتوانند زندگی سالم و پيروزمند مسيحی داشته باشند. پس نه با تلاش و تقلاهای انسانی خود، بلکه با تقديم نمودن تمام زندگی‌مان به مسيح، می‌توانيم خداپسندانه زندگی کنيم.

حالا که سالی جديد در پيشِ رو داريم، با تمام دل خود بر خداوند توکل و اعتماد کنيم و از او حکمت دريافت نماييم. اگر خداوند را محترم بداريم و او را در رأس زندگی‌مان قرار دهيم، او ما را کاميابی می‌بخشد.

در آستانۀ اين سال نو ايرانی، پيغام کلام خدا برای ما اين است که وقتی با رود خروشانی روبرو می‌شويم و با فيض خدا از آن عبور می‌کنيم، محبت‌های خدا را فراموش نکنيم بلکه به خاطر بسپاريم. زندگی گذشتۀ ما ايمانداران مسيحی، در زير خون مسيح پوشيده شده و حالا بايستی در زندگی نوينی گام برداريم.

خدای نيکو و مهربان ما، در عيسی مسيح که مظهر کامل وجود او است، به جهان آمد تا نجات‌دهنده و رهانندۀ انسان باشد. عيسی مسيح قادر است که انسان را از اسارت گناه و چنگ شيطان آزاد کند و به ما طبيعت و حياتی نو ببخشد.

با ديدن بهار زيبای طبيعت، متوجه می‌شويم که خدای ما تبديل و دگرگونی را دوست دارد. خدا مايل است درون و باطن ما انسانها را دگرگون و زيبا سازد. عيسی مسيح، با مرگش بر صليب و قيامش از مردگان، بهاری روحانی و معنوی را برای انسان مهيا نموده است.

با فرارسيدن فصل بهار و مشاهدۀ تغيير و دگرگونی در طبيعت، خوب است که حق جو از خود بپرسد: "آيا ممکن است که من هم بهاری روحانی را در زندگی خود تجربه کنم؟ راستی برای داشتن چنين تجربه‌ای سهم انسان چيست؟"

بالای صفحه