پخش زنده

 

گفت عيسی تا که گردد آسمانی روح تو

  حاليا با مژده‌های آسمانی آمدم

بار ديگر طبيعت نويد فرارسيدن فصل بهار را به ما می‌دهد. با مشاهدۀ بهار طبيعت خوب است بپرسيم که، آيا برای انسان نيز امکان‌پذير است که بهاری روحانی را در زندگی خود تجربه نمايد؟

در انجيل می‌خوانيم: "کسی که از آنِ مسيح می‌گردد، تبديل به شخص جديدی می‌شود. او ديگر آن انسان قبلی نيست؛ او زندگی کاملاً تازه‌ای را آغاز کرده است" (دوم قرنتيان ۵: ۱۷).

پس برای انسان، اين فرصت و امکان وجود دارد که بهار زيبای روحانی را در زندگی خود تجربه کند و حياتی تازه بيابد. اما لازم است که انسان، از راه ايمان و اعتماد قلبی، با مسيحِ از مردگان قيام نموده و زنده متحد شود و از آنِ او گردد.

 

فرارسيدن عيد نوروز و سال جديد ايرانی را به شما تبريک می‌گوييم
دوستداران شما در راديو مژده

 

در روميان فصل ۱۲، آيات ۱ و ۲ می‌بينيم که خدا از ايماندارانِ به مسيح می‌خواهد که با توجه به رحمت‌های الهی، همۀ وجود خود را وقف مسيح نمايند تا بتوانند زندگی سالم و پيروزمند مسيحی داشته باشند. پس نه با تلاش و تقلاهای انسانی خود، بلکه با تقديم نمودن تمام زندگی‌مان به مسيح، می‌توانيم خداپسندانه زندگی کنيم.

در يوحنا فصل ۳، آيۀ ۳ عيسی فرمود که، تا شخص از نو تولد نيابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببيند. با پايان يافتن زمستان، فصل بهار فرا می‌رسد و طبيعت دگرگون و نو می‌شود. انسان نيز به حيات نو و دگرگونی نياز دارد که در اتحاد با مسيح امکان‌پذير است. برای ديدن پادشاهی خدا، انسان نياز دارد که تولد نو بيابد و بهار روحانی را تجربه کند.

حالا که سالی جديد در پيشِ رو داريم، با تمام دل خود بر خداوند توکل و اعتماد کنيم و از او حکمت دريافت نماييم. اگر خداوند را محترم بداريم و او را در رأس زندگی‌مان قرار دهيم، او ما را کاميابی می‌بخشد.

در آستانۀ اين سال نو ايرانی، پيغام کلام خدا برای ما اين است که وقتی با رود خروشانی روبرو می‌شويم و با فيض خدا از آن عبور می‌کنيم، محبت‌های خدا را فراموش نکنيم بلکه به خاطر بسپاريم. زندگی گذشتۀ ما ايمانداران مسيحی، در زير خون مسيح پوشيده شده و حالا بايستی در زندگی نوينی گام برداريم.

با ديدن بهار زيبای طبيعت، متوجه می‌شويم که خدای ما تبديل و دگرگونی را دوست دارد. خدا مايل است درون و باطن ما انسانها را دگرگون و زيبا سازد. عيسی مسيح، با مرگش بر صليب و قيامش از مردگان، بهاری روحانی و معنوی را برای انسان مهيا نموده است.

با آمدن نوروز و بهار، خوب است با ديدگاه تازه‌ای به زندگی نگاه کنيم. به‌عنوان يک ايماندار مسيحی، لازم است که به گونه‌ای تازه اولويت‌های خود را تشخيص دهيم و در رابطه با خدا و ديگران و خودمان به اين اولويت‌ها توجه داشته باشيم.

نوروز و بهار، زمان مناسبی ايجاد می‌کند که به نوسازی و بازسازی فکر کنيم. همانطور که در طبيعت، نوسازی صورت می‌گيرد، دل و وجود انسان نيز می‌تواند نو و تازه شود. راستی چگونه اين نوسازی در زندگی انسان واقع می‌شود؟

سالی دیگر فرا رسید، با موقعیتی دیگر. اگر دچار غم و رنج هستیم، علتش گناهان ما است. اما خدا می‌خواهد روز ما و سال ما را از درون ما نو بسازد. چشمان او از ابتدا تا انتهای سال، برای نیکویی رسانیدن بر ما است.

با آمدن فصل بهار، می‌بينيم که خدا فرصتی دوباره به طبيعت بخشيده که تغيير و تبديل و حيات تازه در آن ديده شود. آيا برای انسان هم امکان پذير است که تولد و حياتی تازه بيابد و دل و وجودش دگرگون شود؟

در ماه نيسان و فصل بهار، نحميا از اردشير پادشاه درخواست نمود که به اورشليم باز گردد و خواست خدا را در آنجا به انجام برساند. خوب است در شروع اين سال نو، مصمم شويم که آنچه برای خدا مهم است انجام دهيم.

بالای صفحه