پخش زنده

در عهد عتیق، قوانین فراوانی یافت می‌شود که خدا به قوم خود اسرائیل عطا فرمود. در «ده حکم»، که در کتاب خروج باب ۲۰ یافت می‌شود، خدا بما دستور فرمود که والدین خود را محترم داریم و قتل و زنا و دزدی و دروغ و طمع نسبت به مال دیگران را منع فرمود. بعلاوه دستورات و قوانین اخلاقی فراوان دیگری نیز عطا فرمود که یکی از آنها این بود «همسایۀ خود را مثل خویشتن محبت نما» (لاویان ۱۹: ۱۸). عیسی هیچیک از قوانین الهی را تغییر نداد بلکه بوسیلۀ تشریح مقصود اصلی این قوانین، آنها را تکمیل نمود.

می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "مسيحيت چيست؟"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.

بالای صفحه