پخش زنده

وقتی فرشتۀ خداوند به مریم مژده داد که به‌واسطۀ قدرت روح‌القدس آبستن شده، نجات‌دهندۀ بشریت را خواهد زایید، مریم به فرشته گفت: "کنیزِ خداوندم. آنچه دربارۀ من گفتی، بشود." (انجيل مقدس، لوقا ۱: ۳۸).

مریم با اینکه می‌دانست این امر چقدر برایش گران تمام خواهد شد، اما با اطاعت، تسلیم خواست و ارادۀ خدا شد. آیا من و شما نیز در این ایام فرخندۀ کريسمس، عزم خود را جزم می‌کنیم تا از ارادۀ خدا اطاعت کنیم، حتی اگر لازم باشد بهای سنگینی بپردازیم؟

بالای صفحه